Algemene_Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van het Online Plaftorm en diensten van Monteur-Op-Afstand

Als u ons Online Platform bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden. Monteur-Op-Afstand kan deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Laatst gewijzigd:12 januari 2015.

Definities

  • Monteur op Afstand gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen "Monteur-Op-Afstand". Monteur op Afstand is in het handelsregister geregistreerd onder nummer 57789932.
  • “Reparatiebedrijf”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op het Online Platform van Monteur-Op-Afstand zijn diensten aanbiedt.
  • "Monteur": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in dienst is van het Reparatiebedrijf.
  • “Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via het Online Plaftorm in contact wordt gebracht met een Reparatiebedrijf.
  • "Online Platform": de website (www.MonteurOpAfstand.nl) en of de app.

Dienstomschrijving Monteur-Op-Afstand

Monteur-Op-Afstand is een Online Platform dat faciliteert in het bij elkaar brengen van lokale vraag (de Klant) en aanbod (zelfstandige bedrijven) met betrekking tot technische vragen.


Relatie tot Reperatiebedrijven en overige derden

Monteur-Op-Afstand brengt een Klant in contact met een Monteur van een Reparatiebedrijf. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van het Reparatiebedrijf in kwestie gesloten. Monteur-Op-Afstand is geen partij in deze overeenkomst, omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van een Reparatiebedrijf. De verantwoordelijkheid van Monteur-Op-Afstand beperkt zich dan ook tot het in contact brengen van een Klant met een Monteur van het Reparatiebedrijf.


Kosten

De kosten staan vermeld op het online platform bij de Monteur. De kosten kunnen per Monteur verschillen.
De kosten zijn inclusief btw.
De kosten gelden alleen voor het gesprek tussen Klant en Monteur (via skype, facetime of telefonisch). Indien nodig kan de Monteur na het gesprek langs komen. Daarvoor gelden de tarieven van de desbetreffende Reparatiebedrijf. De Monteur kan u daarover informeren.


Betaling

De kosten worden middels een factuur door Monteur-Op-Afstand bij de Klant in rekening gebracht. De factuur wordt na de dienst van het Reparatiebedrijf per e-mail verstuurd.
De Klant verbindt zich jegens Monteur-Op-Afstand deze factuur binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen.
Betalingen worden, na aftrek van bemiddelingskosten, via Monteur-Op-Afstand overgemaakt aan het aangesloten Reparatiebedrijf die de Klant geholpen heeft. Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Monteur-Op-Afstand.

Aansprakelijkheid

De verantwoordelijkheid van Monteur-Op-Afstand beperkt zich dan ook tot het in contact brengen van een Klant met een Monteur van het Reparatiebedrijf.

Monteur-Op-Afstand is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van het handelen door het Reparatiebedrijf.

De Klant vrijwaart Monteur-Op-Afstand volledig voor alle mogelijke aanspraken van de Klant op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden en/of verband houden met enige beweerdelijk gebruik of misbruik van het Online Platform.

Monteur-Op-Afstand is niet aansprakelijk voor storingen van de elektronische communicatiemiddelen, waardoor communicatie tussen Monteur-Op-Afstand en Klant beïnvloed wordt.

Monteur-Op-Afstand is niet aansprakelijk voor storingen van de elektronische communicatiemiddelen, waardoor communicatie tussen de Klant en het Reparatiebedrijf beïnvloed wordt voorzover deze gestart zijn vanaf het Online Platform.

De Klant aanvaardt de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Monteur-Op-Afstand biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van het Online Platform kunnen aantasten.

Elke overdracht van informatie op het Online Platform gebeurt op eigen risico van de Klant. Voor elke inhoud en/of elk gegeven dat gedownload wordt of dat door het gebruik van het Online Platform verkregen wordt, neemt de Klant alleen alle risico op zich. De raadgevingen en informatie die eventueel door Monteur-Op-Afstand aan een Klant gegeven worden in het kader van het gebruik van het Online Platform, mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden.

Monteur-Op-Afstand accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van het Online Platform of aanverwante diensten.


Klachten

Monteur-Op-Afstand is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van een Reparatiebedrijf. Klachten kunnen per email of telefonisch kenbaar gemaakt worden aan Monteur-Op-Afstand.


Toepasselijk recht en geschillen

Monteur-Op-Afstand, inclusief deze Algemene Voorwaarden, vallen onder Nederlands Recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.